De betrokken burgemeesters.
De betrokken burgemeesters.

Colleges richten vernieuwende vorm van samenwerking in

REGIO - De burgemeesters van Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Molenwaard, Zederik en Vianen hebben donderdagmiddag een intentieverklaring getekend. Hierin is vastgelegd dat de colleges van de betrokken gemeenten, in samenspraak met samenwerkingspartners, een vernieuwende vorm van samenwerking inrichten. Voor de vormgeving van de nieuwe samenwerking wordt steeds geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgaven in het gebied en gewerkt vanuit het principe 'licht waar het kan, zwaar waar dat moet'.

In de afgelopen periode heeft de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vanuit het programma 'Grenzeloos Samenwerken' een verkenning uitgevoerd naar een passende vorm van samenwerking. Daarbij is steeds geredeneerd vanuit de inhoud en het schaalniveau van maatschappelijke opgaven en is rekening gehouden met de behoefte aan flexibiliteit in de samenwerking. Flexibiliteit in het vinden van samenwerkingspartners en de wijze waarop de samenwerking met partners (gemeenten, andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven) wordt vormgegeven.

Voor deze verkenning naar een passende vorm van samenwerking zijn leertuinen ingericht. Ook zijn andere samenwerkingsverbanden in het land bezocht om te leren van de manier waarop zij de regionale samenwerking hebben vormgegeven. De inzet vanuit het programma 'Grenzeloos Samenwerken' is gericht op het opstellen van een nieuwe regionale samenwerkingsagenda en een voorstel voor de samenwerkingsvorm die daarbij past.

Win-win
De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden constateren dat, ook als dit gebied met ingang van 1 januari 2019 uit drie gemeenten bestaat, er een gezamenlijke behoefte is en blijft aan duurzaam en effectief samenwerken. Samenwerken om doelen te realiseren in het belang van burgers, ondernemers en instellingen in het gebied. Het realiseren van deze doelen vraagt om een bundeling van krachten vanuit de huidige en toekomstige gemeenten, met buurgemeenten, provincies, waterschap, maatschappelijke organisatie en het bedrijfsleven. 

Met het uitspreken en ondertekenen van de intentieverklaring hebben de colleges zich gecommitteerd aan het blijven vormgeven van de regionale samenwerking en bekrachtigen zij het belang daarvan.

Meer berichten